ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Chào mừng quý bạn đến với trang web Gorillaglue.vn và / hoặc ứng dụng Gorilla Glue trên thiết bị di động. Vui lòng đọc kỹ nội dung của Điều Khoản Sử Dụng này. Điều Khoản Sử Dụng điều chỉnh việc bạn sử dụng và truy cập Nền Tảng (phiên bản trên web và ứng dụng Gorilla Glue trên thiết bị di động) và việc sử dụng bất kỳ phần nào của Dịch Vụ (các dịch vụ, thông tin và các chức năng do chúng tôi cung cấp trên Nền Tảng). Bằng cách truy cập vào Nền Tảng và / hoặc sử dụng Dịch Vụ, bạn đồng ý rằng bạn đã đọc, hiểu và chịu sự ràng buộc bởi các quy định của Điều Khoản Sử Dụng này, qua đó cấu thành một thỏa thuận pháp lý giữa bạn và Gorilla Glue Việt Nam. Nếu bạn không đồng ý với các Điều Khoản Sử Dụng này, vui lòng không truy cập và / hoặc sử dụng Nền Tảng này hoặc sử dụng bất kỳ phần nào của Dịch Vụ. Nếu bạn sử dụng các công cụ tương tác Gorilla Glue cung cấp trên Nền Tảng, thì Điều Kiện Và Điều Khoản Công Cụ Tương Tác Trên Nền Tảng sẽ được áp dụng.

Bạn phải có tài khoản Gorilla Glue và phải từ 18 tuổi trở lên mới được truy cập và sử dụng các chức năng được bảo vệ bằng mật khẩu và / hoặc các chức năng được bảo mật trên Nền Tảng và / hoặc sử dụng Dịch Vụ. Bạn không được cố tình truy cập trái phép vào các chức năng này, hoặc vào bất kỳ phần thông tin được bảo vệ khác trên Nền Tảng và / hoặc Dịch Vụ này thông qua bất kỳ hình thức nào mà không được Gorilla Glue cho phép.

Nếu bạn dưới 18 tuổi, bạn phải được sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp, được sự đồng ý của họ đối với các quy định của Điều Khoản Sử Dụng này và đồng ý chịu trách nhiệm đối với: (i) hành động của bạn; (ii) bất kỳ khoản phí nào liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch Vụ hoặc mua Sản Phẩm; và (iii) bạn chấp nhận và tuân thủ Điều Khoản Sử Dụng này. Nếu bạn không có sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp và / hoặc truy cập Nền Tảng và / hoặc sử dụng Dịch Vụ này và / hoặc mua Sản Phẩm mà không có sự giám sát của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp, bạn phải dừng những hành động này ngay lập tức.

1. ĐIỀU KHOẢN CHUNG VỀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ VÀ / HOẶC TRUY CẬP NỀN TẢNG

1.1 Hướng dẫn sử dụng Nền Tảng và/ hoặc Dịch Vụ

  • Gorilla Glue cấp quyền cho bạn sử dụng và truy cập vào Nền Tảng để mua sắm trên Nền Tảng theo các điều khoản và điều kiện cụ thể.
  • Bạn đồng ý tuân thủ bất kỳ và tất cả các hướng dẫn, thông báo, quy chế hoạt động và chính sách cũng như hướng dẫn liên quan đến việc sử dụng Dịch Vụ và / hoặc truy cập vào Nền Tảng, cũng như bất kỳ điều chỉnh nào đối với những quy định đề cập trên đây do Gorilla Glue ban hành vào từng thời điểm. Gorilla Glue có quyền sửa đổi các hướng dẫn, thông báo, quy chế và chính sách hoạt động và hướng dẫn này vào bất kỳ lúc nào với thông báo trước phù hợp với quy định pháp luật và bạn được xem là đã biết và chịu sự ràng buộc bởi bất kỳ thay đổi nào như vậy kể từ khi những thông báo thay đổi, bổ sung được đăng tải trên Nền Tảng.

1.2 Các Hoạt Động Bị Giới Hạn

Bạn đồng ý và cam kết KHÔNG:

a) mạo danh bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào hoặc tuyên bố không đúng sự thật hoặc gây nhầm lẫn về mối quan hệ của bạn với bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào;

(b) sử dụng Nền Tảng hoặc Dịch Vụ cho các mục đích bất hợp pháp;

(c) cố tình truy cập trái phép hoặc can thiệp hoặc làm gián đoạn hệ thống máy tính hoặc hệ thống mạng được kết nối với Nền Tảng hoặc Dịch Vụ;

(d) đăng tải, quảng cáo hoặc truyền tải qua Nền Tảng hoặc Dịch Vụ bất kỳ Tài liệu Bị Cấm nào;

(e) can thiệp vào việc sử dụng Nền tảng hoặc Dịch Vụ của người khác;

(f) sử dụng hoặc đăng tải bất kỳ phần mềm hoặc tài liệu, theo bất kỳ cách thức nào mà bạn có lý do để nghi ngờ rằng những phần mềm hoặc tài liệu này có chứa vi rút, các yếu tố gây hỏng hóc, mã độc hại hoặc các thành phần có hại khác mà có thể làm suy yếu hoặc làm hỏng dữ liệu trên Nền Tảng hoặc làm hỏng hoặc can thiệp vào máy tính hoặc thiết bị di động của Khách Hàng khác hoặc Nền Tảng hoặc Dịch Vụ; và

(g) sử dụng Nền Tảng hoặc Dịch Vụ không tuân theo chính sách sử dụng được cho phép của bất kỳ mạng máy tính có kết nối, bất kỳ tiêu chuẩn sử dụng mạng Internet nào và bất kỳ quy định pháp luật hiện hành nào được áp dụng.

1.3 Tính Sẵn Có Của Nền Tảng và Dịch Vụ

Gorilla Glue có thể, tùy từng thời điểm và không cần đưa ra bất kỳ lý do nào hoặc đưa ra thông báo trước, tiến hành nâng cấp, sửa đổi, tạm ngưng hoặc ngừng cung cấp hoặc xóa bỏ, toàn bộ hoặc một phần Nền Tảng hoặc bất kỳ Dịch Vụ nào và sẽ không chịu trách nhiệm nếu bất kỳ hoạt động nâng cấp, sửa đổi, tạm ngưng hoặc ngừng cung cấp hoặc xóa bỏ này có thể ngăn cản bạn truy cập vào Nền Tảng hoặc bất kỳ phần nào của Dịch Vụ.

1.4 Khả năng Tương Thích trên Nền Tảng

Các phiên bản định tuyến, trình duyệt và thiết bị có thể có phần cứng hoặc chế độ cài đặt không tương thích với Nền Tảng. Mặc dù Gorilla Glue liên tục phát triển Nền Tảng trong phạm vi tối đa có thể nhằm hỗ trợ tất cả các thiết bị và phiên bản được sử dụng phổ biến trên thị trường và tất cả các trình duyệt mà có thể truy cập được vào Nền Tảng, nhưng Gorilla Glue không đảm bảo khả năng tương thích của các thiết bị di động chuyên biệt hoặc phần cứng chuyên biệt khác trên Nền Tảng.

1.5 Quyền, Nhưng Không Phải Nghĩa Vụ Về Điều Chỉnh Nội Dung

Gorilla Glue bảo lưu quyền, nhưng không có nghĩa vụ phải thực hiện:

(a) giám sát, sàng lọc hoặc kiểm soát bất kỳ hoạt động, nội dung hoặc tài liệu nào trên Nền Tảng và / hoặc Dịch Vụ. Gorilla Glue có toàn quyền quyết định về việc tiến hành điều tra bất kỳ vi phạm nào đối với Điều Khoản Sử Dụng và có quyền thực hiện bất kỳ hành động nào mà Gorilla Glue cho là phù hợp;

(b) ngăn chặn hoặc hạn chế quyền truy cập của bất kỳ Người Sử Dụng nào không tuân thủ (theo toàn quyền quyết định của Gorilla Glue) đối với Nền Tảng và / hoặc Dịch Vụ;

(c) báo cáo bất kỳ hoạt động nào mà Gorilla Glue có cơ sở để nghi ngờ là vi phạm quy định pháp luật hoặc theo quy định của cơ quan chức năng và để hợp tác với cơ quan chức năng; và / hoặc;

(d) yêu cầu bạn cung cấp bất kỳ thông tin và dữ liệu nào có liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch Vụ và / hoặc truy cập vào Nền Tảng vào bất kỳ thời gian nào; và để thực hiện quyền của Gorilla Glue theo điều khoản này nếu bạn từ chối tiết lộ thông tin và / hoặc dữ liệu đó; hoặc nếu Gorilla Glue có cơ sở hợp lý để nghi ngờ bạn đã cung cấp thông tin và / hoặc dữ liệu không chính xác, gây hiểu nhầm hoặc gian lận.

1.6 Chính Sách Bảo Mật

Việc bạn sử dụng Dịch Vụ và / hoặc truy cập vào Nền Tảng phải tuân theo Chính Sách Bảo Mật được quy định tại website này.

2. SỬ DỤNG DỊCH VỤ

2.1 Hạn Chế: Khách Hàng đã vi phạm hoặc có hành vi vi phạm các điều khoản và điều kiện quy định tại Điều Khoản Sử Dụng này và Khách Hàng đã bị tạm thời hoặc vĩnh viễn đình chỉ việc sử dụng bất kỳ phần nào của Dịch Vụ sẽ không được sử dụng Dịch Vụ ngay cả khi đã đáp ứng các yêu cầu của Điều khoản 2.2 này.

2.2 Điều Khoản Sử Dụng Chung: Bạn đồng ý:

(a) thực hiện bất kỳ hoạt động liên quan đến việc sử dụng Dịch Vụ một cách trung thực và hợp pháp; và

(b) đảm bảo rằng bất kỳ thông tin hoặc dữ liệu được bạn đăng tải hoặc tạo ra trên Nền Tảng hoặc liên quan đến việc sử dụng Dịch Vụ là chính xác và bạn đồng ý chịu toàn bộ trách nhiệm về thông tin và dữ liệu đó.

Gorilla Glue có thể hủy bỏ hoặc từ chối cho phép bạn sử dụng bất kỳ phần nào của Dịch Vụ khi Gorilla Glue cho rằng hoặc có cơ sở để nghi ngờ rằng bạn đã sử dụng Dịch Vụ hoặc thực hiện giao dịch theo cách thức không phù hợp hoặc gian lận. Để tránh nhầm lẫn, việc sử dụng Dịch Vụ một cách không phù hợp hoặc gian lận bao gồm hành vi lạm dụng khuyến mại và / hoặc hoạt động gian lận trên hệ thống của chúng tôi.

3. KHÁCH HÀNG SỞ HỮU TÀI KHOẢN GORILLA GLUE.

3.1 Tên Người Dùng / Mật Khẩu: Một số Dịch Vụ nhất định được cung cấp trên Nền Tảng có thể yêu cầu bạn phải tạo Tài Khoản Người Dùng Gorilla Glue hoặc yêu cầu bạn cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân. Nếu bạn yêu cầu để tạo Tài Khoản Người Dùng Gorilla Glue, Tên Người Dùng và Mật Khẩu có thể là:

(a) do Gorilla Glue xác định và cấp cho bạn; hoặc

(b) do bạn cung cấp và được Gorilla Glue chấp nhận theo toàn quyền quyết định của Gorilla Glue về việc sử dụng Dịch Vụ và / hoặc truy cập vào Nền Tảng. Gorilla Glue có quyền, vào bất kỳ thời điểm nào, yêu cầu bạn cập nhật Dữ Liệu Cá Nhân hoặc hủy bỏ ngay lập tức hiệu lực của Tên Người Dùng và / hoặc Mật Khẩu và sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ Tổn Thất nào mà bạn phải chịu hoặc do bạn gây ra hoặc vì bất kỳ lý do nào liên quan đến yêu cầu hoặc sự hủy bỏ của Gorilla Glue. Bạn đồng ý thay đổi Mật Khẩu vào từng thời điểm và giữ bí mật Tên Người Dùng và Mật Khẩu, cũng như bảo mật tài khoản của bạn và tự chịu trách nhiệm về việc tiết lộ hoặc sử dụng Tên Người Dùng và / hoặc Mật Khẩu (cho dù việc sử dụng đó có được phép hay không). Bạn phải thông báo ngay lập tức cho Gorilla Glue nếu bạn biết rằng hoặc có lý do để nghi ngờ tính bảo mật của Tên Người Dùng và / hoặc Mật Khẩu đã bị xâm phạm hoặc Tên Người Dùng và / hoặc Mật Khẩu đã bị sử dụng trái phép hoặc nếu có yêu cầu cập nhập Dữ Liệu Cá Nhân của bạn.

(c) Khách Hàng có thể nhận thư điện tử khuyến mại, tin nhắn văn bản SMS và / hoặc tin nhắn tại ứng dụng hoặc thông báo từ Gorilla Glue theo cách thức phù hợp với chính sách của Gorilla Glue và quy định pháp luật áp dụng. Trong trường hợp Khách Hàng không muốn tiếp tục nhận các thông báo như vậy, Khách Hàng có quyền từ chối bằng cách nhấp vào liên kết hiển thị ở cuối thông báo hoặc thiết lập lại Tài Khoản Người Dùng Gorilla Glue.

3.2 Mục Đích Sử Dụng / Truy Cập: Bạn đồng ý và thừa nhận rằng việc sử dụng Dịch Vụ và / hoặc truy cập vào Nền Tảng và mọi thông tin, dữ liệu hoặc thông tin liên lạc được khởi tạo từ Tài Khoản Người Dùng Gorilla Glue của bạn được xem là, theo từng trường hợp:

(a) bạn truy cập vào Nền Tảng và / hoặc bạn sử dụng Dịch Vụ; hoặc

(b) bạn đăng tải, truyền gửi và công bố thông tin, dữ liệu hoặc thông tin liên lạc một cách hợp lệ.

Bạn sẽ chịu sự ràng buộc khi truy cập vào Nền Tảng và / hoặc sử dụng bất kỳ Dịch Vụ nào từ Tài Khoản Người Dùng Gorilla Glue của bạn (cho dù lượt truy cập hoặc sử dụng Dịch Vụ đó có được bạn cho phép hay không) và Gorilla Glue có quyền (nhưng không có nghĩa vụ) hành động, phản hồi hoặc giữ cho bạn chịu toàn bộ trách nhiệm đối với những hành động đăng tải, chuyển phát và công bố thông tin, dữ liệu hoặc thông tin liên lạc như thể những hành động này do chính bạn thực hiện. Bạn sẽ bồi thường bất kỳ và toàn bộ TổnThất cho Gorilla Glue nếu Gorilla Glue có bất kỳ Tổn Thất nào phát sinh liên quan đến việc Tài Khoản Người Dùng Gorilla Glue của bạn.

4. QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

4.1 Quyền Sở Hữu: Gorilla Glue, bên cấp phép cho Gorilla Glue hoặc nhà cung cấp Dịch Vụ của Gorilla Glue sở hữu, cấp phép và kiểm soát toàn bộ Quyền Sở Hữu Trí Tuệ trên Nền Tảng và đối với các Tài Liệu trên Nền Tảng. Gorilla Glue bảo lưu quyền thực thi Quyền Sở Hữu Trí Tuệ của chúng tôi trong phạm vi tối đa pháp luật cho phép.

4.2 Hạn Chế Sử Dụng: Không có bất kỳ nội dung nào trên Nền Tảng, hoặc bất kỳ Tài Liệu nào được làm lại, thiết kế lại, tách rời, thay đổi, phân phối, tái xuất bản, hiển thị lại, phát sóng, sao chép, làm mẫu, chuyển giao hoặc truyền tải lại theo bất kỳ cách thức nào hoặc bằng bất kỳ phương tiện nào hoặc được lưu trữ trong hệ thống thông tin hoặc được cài đặt trên bất kỳ hệ thống máy chủ, hệ thống hoặc thiết bị nào mà không được sự cho phép trước bằng văn bản của Gorilla Glue.

5. THÔNG TIN NGƯỜI SỬ DỤNG CUNG CẤP CHO GORILLA GLUE

Thông Tin Người Sử Dụng Cung Cấp cho Gorilla Glue: Bạn cấp cho Gorilla Glue quyền trên cơ sở không độc quyền để sử dụng các tài liệu hoặc thông tin mà bạn cung cấp trên Nền Tảng và / hoặc cung cấp cho Gorilla Glue, bao gồm nhưng không giới hạn các câu hỏi, đánh giá, nhận xét và đề xuất (gọi chung là “Thông Tin Người Sử Dụng Cung Cấp”). Khi bạn đăng nhận xét hoặc đánh giá lên Nền Tảng, bạn cũng cấp cho Gorilla Glue quyền được sử dụng tên mà bạn sử dụng hoặc Tên Người Dùng của bạn đã đưa ra đánh giá, nhận xét hoặc nội dung khác. Bạn không được sử dụng thư điện tử giả, giả mạo danh tính của người khác hoặc sử dụng địa chỉ thư điện tử gây hiểu lầm cho Gorilla Glue hoặc các bên thứ ba về Thông Tin Người Sử Dụng Cung Cấp. Chúng tôi có thể, nhưng không có nghĩa vụ phải công bố, xóa bỏ hoặc chỉnh sửa Thông Tin Người Sử Dụng Cung Cấp.

6. CHẤM DỨT

6.1 Chấm dứt bởi Gorilla Glue: Gorilla Glue có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt quyền truy cập của bạn vào Nền Tảng hoặc sử dụng bất kỳ phần nào của Dịch Vụ hoặc xóa Tài Khoản Người Dùng Gorilla Glue của bạn trong các trường hợp sau:

(a) bạn vi phạm các quy định tại Điều Khoản Sử Dụng này, các điều khoản hoặc chính sách bổ sung dành riêng cho Dịch Vụ;

(b) Gorilla Glue thực hiện theo yêu cầu của pháp luật, hoặc do cơ quan có thẩm quyền yêu cầu hoặc theo lệnh của tòa án; và

(c) Gorilla Glue có cơ sở để tin rằng hành vi của bạn đã gây ra tổn hại hoặc tổn thất cho người dùng, bên thứ ba hoặc Google – ví dụ: tấn công, lừa đảo, quấy rối, gửi thư rác, lừa dối người khác hoặc sao chép nội dung không thuộc về bạn.

6.2 Chấm Dứt bởi Bạn: bạn có toàn quyền ngừng truy cập Nền Tảng hoặc sử dụng Dịch Vụ theo ý muốn của mình. Bạn có thể ngừng sử dụng Dịch Vụ bằng cách hủy kích hoạt Tài Khoản Người Dùng Gorilla Glue, xóa ứng dụng di động Gorilla Glue và ngừng truy cập vào Nền Tảng bất kỳ lúc nào.

7. THÔNG BÁO

7.1 Thông Báo từ Gorilla Glue: Tất cả các thông báo hoặc thông tin liên lạc khác được xem là đã gửi cho bạn nếu:

(a) được gửi cho bạn qua bất kỳ phương thức in ấn hoặc điện tử mà Gorilla Glue lựa chọn, sẽ được coi là đã được thông báo đến bạn vào ngày thông báo được công bố hoặc phát sóng; hoặc

(b) được gửi qua đường bưu điện hoặc gửi đến địa chỉ của bạn, sẽ được xem là bạn đã nhận được vào ngày ký nhận thông báo.

7.2 Thông Báo Từ bạn: bạn chỉ có thể thông báo cho Gorilla Glue bằng văn bản được gửi đến địa chỉ văn phòng đăng ký của chúng tôi hoặc địa chỉ thư điện tử được chỉ định của Gorilla Glue hoặc liên lạc với chúng tôi thông qua Bộ Phận Chăm Sóc Khách Hàng, và Gorilla Glue chỉ được xem là đã nhận được thông báo sau khi ký nhận thông báo đó. Mặc dù Gorilla Glue cố gắng phản hồi nhanh chóng các thông báo từ bạn, nhưng Gorilla Glue không thể đảm bảo rằng Gorilla Glue sẽ luôn phản hồi nhanh nhất.

7.3 Các Phương Thức Khác: Không ảnh hưởng đến Điều Khoản 7.1 và 7.2 trên đây, Gorilla Glue có quyền thay đổi các phương thức thông báo thông tin vào từng thời điểm (bao gồm nhưng không giới hạn đối với thư điện tử, tin nhắn văn bản SMS hoặc các hình thức liên lạc điện tử khác) vào thời gian hoặc thời điểm mà thông báo được gửi.

8. ĐIỀU KHOẢN CHUNG

8.1 Quyền Và Yêu Cầu Bồi Thường: Trừ khi được quy định khác đi trong Điều Khoản Sử Dụng này, quyền và yêu cầu bồi thường của Gorilla Glue theo Điều Khoản Sử Dụng này sẽ được tích lũy và không ảnh hưởng đến và thêm vào bất kỳ quyền hoặc yêu cầu bồi thường nào khác của Gorilla Glue theo quy định của pháp luật. Việc Gorilla Glue không thực hiện bất kỳ quyền hoặc yêu cầu bồi thường nào theo Điều Khoản Sử Dụng này, hoặc theo pháp luật (trừ trường hợp được quy định rõ trong Điều Khoản Sử Dụng này hoặc theo pháp luật nếu có) sẽ không được xem là cản trở hoặc ngăn cản việc Gorilla Glue thực hiện bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào khác theo quy định của pháp luật.

8.2 Không Từ bỏ: Việc Gorilla Glue không thực thi Điều Khoản Sử Dụng này sẽ không được xem là Gorilla Glue đã từ bỏ quyền được thực hiện các điều khoản đó và việc không thực thi này sẽ không ảnh hưởng đến quyền được thực thi Điều Khoản Sử Dụng trong tương lai. Gorilla Glue vẫn có quyền thực hiện các quyền và yêu cầu bồi thường của mình trong bất kỳ trường hợp khi bạn vi phạm Điều Khoản Sử Dụng này.

8.3 Hiệu Lực Từng Phần: Nếu bất kỳ điều khoản nào của Điều Khoản Sử Dụng được coi là bất hợp pháp, không hợp lệ hoặc không thể thực thi ở bất kỳ khía cạnh nào, thì tính pháp lý, tính hợp lệ và tính thực thi của những điều khoản khác trong Điều Khoản Sử Dụng này và phần còn lại của điều khoản bị ảnh hưởng trong Điều Khoản Sử Dụng này vẫn tiếp tục có hiệu lực; và có hiệu lực như thể những nội dung bất hợp pháp, không hợp lệ hoặc không thể thực thi đã bị xóa bỏ khỏi Điều Khoản Sử Dụng này.

8.4 Luật Điều Chỉnh Và Giải Quyết Tranh Chấp: Việc sử dụng Nền Tảng và / hoặc Dịch Vụ và các Điều Khoản Sử Dụng này sẽ được điều chỉnh và giải thích theo pháp luật Việt Nam. Bất kỳ tranh chấp phát sinh hoặc liên quan đến các Điều Khoản Sử Dụng này, bao gồm sự tồn tại, hiệu lực, cách giải thích, cách thực hiện, vi phạm hoặc chấm dứt các Điều Khoản Sử Dụng này; hoặc bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến các nghĩa vụ ngoài hợp đồng phát sinh hoặc liên quan đến Điều Khoản Sử Dụng này thì vụ việc tranh chấp đó sẽ được đưa ra xét xử và giải quyết cuối cùng bởi tòa án Việt Nam.

8.5 Sửa Lỗi: Mọi lỗi về đánh máy, văn thư, hoặc các lỗi hoặc thiếu sót khác trong bất kỳ chấp thuận, hóa đơn hoặc tài liệu nào khác từ phía Gorilla Glue sẽ có thể được Gorilla Glue đính chính lại mà không làm phát sinh bất kỳ trách nhiệm nào đối với Gorilla Glue.

8.6 Trường Hợp Bất Khả Kháng: Gorilla Glue sẽ không chịu trách nhiệm về việc không thực hiện, lỗi, gián đoạn hoặc chậm trễ trong việc thực hiện các nghĩa vụ của mình theo Điều Khoản Sử Dụng này (hoặc bất kỳ phần nào trong đó) hoặc bất kỳ sự không chính xác, không đáng tin cậy hoặc không phù hợp nào trên Nền Tảng và / hoặc nội dung của Dịch Vụ nếu điều này là do, toàn bộ hoặc một phần, trực tiếp hoặc gián tiếp phát sinh từ một sự kiện hoặc lỗi nằm ngoài tầm kiểm soát hợp lý của Gorilla Glue.